RADIO 936

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Μισθώνουν χώρους για στέγαση προσφύγων-μεταναστών στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο συνδρομής του ΓΕΑ στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, υφίσταται απαίτηση εξεύρεσης και μίσθωσης κατάλληλων χώρων σε περιοχές της Πελοποννήσου, προκειμένου δημιουργηθούν Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας για τη διαμονή προσφύγων – μεταναστών.
Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο προκαταρκτικής διερεύνησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με τα αναφερόμενα παραπάνω, ώστε κατόπιν αξιολόγησης των υπόψη προτάσεων, να ακολουθήσει η λήψη απόφασης του Επιτελείου για τη διενέργεια της προβλεπόμενης από το άρθρο 96, του Ν.4368/16 διαδικασίας.
Οι όροι που καθορίζουν τα συστατικά στοιχεία ως άνω απαίτησης, παρατίθενται στο Παράρτημα «Α΄» της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο πρότασής τους σε ψηφιακή (ηλεκτρονική) ή έντυπη μορφή (με παράδοση αυτοπροσώπως, ταχυμεταφορά, κλπ) στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ, Δνση: Δημητρίου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, ΤΚ. 115 21, 4ος όροφος, τηλ. 210 8915010-13-15, fax: 210 6445633, email: yppa@haf.gr), το αργότερο έως την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μμ.
Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να λάβετε γνώση της υπόψη πρόσκλησης σε ηλεκτρονική μορφή μέσω πρόσβασης στην επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (haf.gr) καθώς και στον στον ιστότοπο του προγράμματος ΄΄Διαύγεια΄΄.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας, με στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω (αρμόδιος χειριστής : M.Y Τσιώλη Πηνελόπη).
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (κατά άρθρο 96, του Ν.4368/16)
1. Σκοπός:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση προσφύγων – μεταναστών.
2. Περιοχές Ενδιαφέροντος: Πελοπόννησος
3. Περιγραφή Ακινήτου – Γενικά Χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές:
α. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρεται σε:
(1) Στεγασμένο βιομηχανικό χώρο εμβαδού κάτοψης - ενδεικτικά- άνω των 2.000 τμ, με περιβάλλοντα χώρο περιφραγμένο, εντός οικοπέδου εμβαδού – αν είναι δυνατόν – άνω των 5.000 τμ. ή
(2) Ξενοδοχειακή μονάδα.
β. Το ακίνητο πρέπει να είναι κατάλληλο προς χρήση και να διαθέτει δίκτυα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αποχέτευσης.
4. Διάρκεια Μίσθωσης:
Έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για έξι (6) επιπλέον μήνες, ανάλογα με την τότε διαμορφώμενη κατάσταση.
5. Περιεχόμενο Πρότασης Ενδιαφερόμενου:
Η υποβαλλόμενη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απαιτείται υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. Γεωγραφικό προσδιορισμό (νομός, περιοχή, θέση, διεύθυνση) - Προσβασιμότητα του ακινήτου (οδικό δίκτυο).
β. Ιδιοκτησιακό καθεστώς – τίτλοι κυριότητας.
γ. Ιδιότητα του υποβάλλοντος την πρόταση (φυσικό πρόσωπο, κύριος του ακινήτου, κάτοχος ακινήτου βάσει σύμβασης leasing, κλπ).
δ. Στοιχεία της παρ. 3.
ε. Μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων φιλοξενίας (εφόσον το ακίνητο αφορά ξενοδοχειακή Μονάδα).
στ. Χρονική διαθεσιμότητα μίσθωσης του ακινήτου, από πλευρά του εκμισθωτή-ενδιαφερόμενου.
ζ. Τίμημα μηνιαίου μισθώματος.
η. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, κατά την κρίση του εκμισθωτή.
θ. Αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό (εσωτερικοί - εξωτερικοί χώροι, περιβάλλον χώρος).
6. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος:
Ημέρα Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.
7. Τρόπος υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος:
Υποβολή της πρότασης σε ψηφιακή (ηλεκτρονικά) ή έντυπη μορφή (με παράδοση αυτοπροσώπως, ταχυμεταφορά, κλπ) στην Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ, Δνση: Δημητρίου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, ΤΚ. 115 21, 4ος όροφος, τηλ. 210 8915010-13-15, fax: 210 6445633, email:yppa@haf.gr).
8. Πληροφορίες:
ΥΠ/ΠΑ, Δνση: Δημητρίου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, ΤΚ. 115 21, 4ος όροφος, τηλ. 210 8915010-13-15, fax: 210 6445633, email: yppa@haf.gr.
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου